طالبان اظهارات نخست وزیر پاکستان مبنی بر حضور گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرد