افزایش بی سابقه سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در صنایع دفاعی