بازی تکراری با متن و نبود اراده جدی طرف غربی، مذاکرات را طولانی کرده است