هوادار ترمز پیکان را کشید؛ شروع امیدبخش عنایتی در نیم فصل دوم