ترامپ هشدار داد: اعتراض به شیوه کانادایی‌ها به زودی آمریکا را فرامی‌گیرد