«زنگ تفریح» نماینده ایران در جشنواره «عمل پسندیده» آمریکا