۲۲ درصد واحدهای آموزشی استان یزد به بازسازی نیاز دارد