وزیر کار از پروژه بزرگراهی بهشهر- قوچان در محدوده مینودشت بازدید کرد