نمونه هایی از توجهات شهدابه جهاد اکبر

شهید برونسی میگوید: کنار یکی از زاغه مهمات ها سخت مشغول بودیم. تو جعبه های مخصوص، مهمات میگذاشتیم. ودرشان را میبستیم. گرم کار، یک دفعه چشمم افتاد به یک خانم محجبه، با چادری مشکی! داشت پابه پای ما مهمات می گذاشت توی جعبه ها. با خودم گفتم: حتما ً از این خانم هاییه که میان جبهه.اصلاحواسم به این نبود که هیچ زنی را نمی گذارند وارد آن منطقه بشود. به بچه ها نگاه کردم. مشغول کارشان بودند و بی توجه می رفتند و می آمدند، انگارآن خانم را نمی دیدند. قضیه، عجیب برام سؤال شده بود. موضوع، عادی به نظر نمی رسید. کنجکاو شدم بفهمم، جریان چیست! رفتم نزدیک تر، تا رعایت ادب شده باشد. سینه ای صاف کردم و خیلی با احتیاط گفتم: خانم! جایی که ما مردها هستیم، شما نباید زحمت بکشید. رو یش طــرف من نبود. به تمام قد ایستاد و فرمود: مگرشما درراه برادر من زحمت یکشید؟« یک دفعه یاد امام حسین(ع) افتادم وشهید برونسی میگوید: کنار یکی از زاغه مهمات ها سخت مشغول بودیم. تو جعبه های مخصوص، مهمات میگذاشتیم. ودرشان را میبستیم. گرم کار، یک دفعه چشمم افتاد به یک خانم محجبه، با چادری مشکی! داشت پابه پای ما مهمات می گذاشت توی جعبه ها. با خودم گفتم: حتما ً از این خانم هاییه که میان جبهه.اصلاحواسم به این نبود که هیچ زنی را نمی گذارند وارد آن منطقه بشود. به بچه ها نگاه کردم. مشغول کارشان بودند و بی توجه می رفتند و می آمدند، انگارآن خانم را نمی دیدند. قضیه، عجیب برام سؤال شده بود. موضوع، عادی به نظر نمی رسید. کنجکاو شدم بفهمم، جریان چیست! رفتم نزدیک تر، تا رعایت ادب شده باشد. سینه ای صاف کردم و خیلی با احتیاط گفتم: خانم! جایی که ما مردها هستیم، شما نباید زحمت بکشید. رو یش طــرف من نبود. به تمام قد ایستاد و فرمود: مگرشما درراه برادر من زحمت یکشید؟« یک دفعه یاد امام حسین(ع) افتادم و اشک توی چشمام حلقه زد. خدا بهم لطف کرد، که سریع موضوع را گرفتم و فهمیدم جریان یست. بی اختیار شده بودم و نمیدانستم چه بگویم. خانم،همانطور که روشان آن طرف بود، فرمود: »هرکس که یاور ما باشد. البته ما هم یاری اش میکنیم«.

نقل از کتاب خاکهای نرم کوشک.
اشک توی چشمام حلقه زد. خدا بهم لطف کرد، که سریع موضوع را گرفتم و فهمیدم جریان یست. بی اختیار شده بودم و نمیدانستم چه بگویم. خانم،همانطور که روشان آن طرف بود، فرمود: »هرکس که یاور ما باشد. البته ما هم یاری اش میکنیم«.

نقل از کتاب خاکهای نرم کوشک.

درباره ی nasimerooyesh

مطلب پیشنهادی

خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency – آئین سنتی عزاداری محرم

اهالی شبیشه در حاشیه شهر اهواز در شب هفتم، با یزله های حماسی خود برای …